CRÈDITS IMATGES

 

Fotografia Punt Lila i Multicolor (cara):  Asaph Gued de Pexels

Fotografia Portada-Qui Som (mans): Polina Tankilevitch de Pexels

Icona 1 – Intervenció: Hairstyles by Vladimir Belochkin from the Noun Project

Icona 2 – Sensibilització: Hairstyles by Vladimir Belochkin from the Noun Project

Icona 3 – Recerca: Hairstyles by Vladimir Belochkin from the Noun Project

Icona 4 – Assessorament: Hairstyles by Vladimir Belochkin from the Noun Project

AVÍS LEGAL 

Identificació i Titularitat

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, el Titular exposa les seves dades identificatives.  

Titular: Associació La Nut Psicologia 

NIF: G-55359442

Domicili: 17820, Banyoles

Correu electrònic: info@lanut.cat

Telèfon de contacte: +34 693 100 189

Lloc web: https://lanut.cat

Finalitat: La finalitat del lloc web https://lanut.cat és informar sobres els objectius i l’activitat de l’associació.

Condicions d’Ús

La utilització del lloc web t’atorga la condició d’Usuari, i implica l’acceptació completa de totes les clàusules i condicions d’ús incloses en les pàgines:  

Avís Legal 

Política de Privacitat 

Política de Cookies

Si no estàs conforme amb totes i cadascuna d’aquestes clàusules i condicions t’abstindràs d’utilitzar aquest lloc web.  

L’accés a aquest lloc web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb La Nut.  

A través d’aquest lloc web, el Titular et facilita l’accés i la utilització de diversos continguts que el Titular o els seus col·laboradors han publicat per mitjà d’Internet.  

A aquest efecte, t’obligues i compromets a NO utilitzar qualsevol dels continguts del lloc web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en aquest Avís Legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats per La Nut, d’altres usuaris o de qualsevol usuari d’Internet.

Mesures de seguretat

Les dades personals que facilitis al Titular poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a La Nut, que assumeix totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que s’estableix en la normativa vigent en protecció de dades.  

No obstant això, has de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en Internet no són enterament fiables i que, per tant el Titular no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’Usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que el Titular posa tots els mitjans necessaris i presa les mesures de seguretat oportunes per a evitar la presència d’aquests elements nocius.

Dades personals

Pots consultar tota la informació relativa al tractament de dades personals que recull el Titular en la pàgina de Política de Privacitat.

Continguts

El Titular ha obtingut la informació, el contingut multimèdia i els materials inclosos en el lloc web de fonts que considera fiables, però, si bé ha pres totes les mesures raonables per a assegurar que la informació continguda és correcta, el Titular no garanteix que sigui exacta, completa o actualitzada. La Nut declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la informació continguda en les pàgines d’aquest lloc web.  

Queda prohibit transmetre o enviar a través del lloc web qualsevol contingut il·legal o il·lícit, virus informàtics, o missatges que, en general, afectin o violin drets del Titular o de tercers.  

Els continguts d’https://lanut.cat tenen únicament una finalitat informativa i sota cap circumstància han d’usar-se ni considerar-se com a oferta de venda, sol·licitud d’una oferta de compra ni recomanació per a realitzar qualsevol altra operació, tret que així s’indiqui expressament.  

La Nut es reserva el dret a modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut d’https://lanut.cat, els vincles o la informació obtinguda a través del lloc web, sense necessitat de previ avís.  

La Nut no és responsable dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se de la utilització de la informació del lloc web o de la continguda en les xarxes socials del Titular.

POLITICA DE PRIVACITAT

(Web)

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016, (d’ara endavant, “*RGPD”, i de Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, se li facilita la següent informació sobre els nostres tractaments de les seves dades personals en aquesta web.

Responsable del tractament de dades        

L’Associació La Nut (d’ara endavant, “La Nut”), amb domicili a1 7820 Banyoles – España. amb C.I.F. núm. G-55359442, amb la qual es pot posar en contacte a través d’info@lanut.org

Finalitats del tractament de les seves dades personals.

Tractarem les seves dades personals amb la/les següent/s finalitat/s:

 1. Enviar informació de valor afegit per diferents canals (inclosos els electrònics, si marca la casella destinada a aquest efecte) sobre La Nut, les seves activitats, serveis i línies de treball.

 1. Observació del seu recorregut i moviments per la nostra web, i interacció amb els seus continguts, per a millorar la nostra oferta de contingut i adaptar-la als seus interessos.

Període de retenció de les seves dades

La Nut tractarà les seves dades personals durant el temps imprescindible, depenent de cada cas.

 • En relació amb la informació d’interès que li remetem, conservarem les seves dades durant tres anys des de la seva última interacció amb nosaltres, o fins que vè decideixi cancel·lar la seva subscripció (el que succeeixi abans).

 • En relació amb els tractaments de gestió de la web a través de cookies, ens remetem a la Política de Cookies en la qual trobarà informació detallada sobre la persistència o durada de cadascuna en el seu equip.

Transcorregut aquest període, La Nut conservarà les seves dades bloquejades durant els terminis que, en cada cas, imposi la llei.

Actualització de dades

Li preguem que ens comuniqui immediatament qualsevol modificació de les seves dades a fi que la informació objecte de tractament estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors. En aquest sentit, Vostè manifesta i garanteix que la informació i les dades que ens ha facilitat són exactes, actuals i veraces.

Bases legítimes dels nostres tractaments de dades personals

La Nut tracta les seves dades personals amb diferents finalitats. Cada tractament de dades personals ha de fonamentar-se en una base que el legitimi, d’entre les previstes en la normativa.

Consentiment: Vostè ha prestat el seu consentiment inequívoc i específic a un tractament de les seves dades personals per a una finalitat concreta.

La Nut recapta les seves dades personals amb el seu consentiment previ i inequívoc.

D’acord amb el que s’estableix en l’article 21.1 de la *LSSI, en tots aquells formularis en els quals es recaptin les seves dades de caràcter personal i els mateixos vagin a ser emprats amb finalitats comercials, s’inclourà una casella a fi d’obtenir el seu consentiment exprés perquè utilitzem les dades recaptades amb la finalitat d’enviar informació i comunicacions comercials

Conseqüència de falta de subministrament de dades

Les dades (i consentiments) que li sol·licitem són necessaris per als tractaments i finalitats indicades, de manera que l’omissió d’algun d’ells ens impedirà executar la finalitat esmentada. L’acceptació d’aquests tractaments és absolutament voluntària i la seva negativa no suposarà cap conseqüència negativa per a vostè.

Destinataris

La Nut no cedirà les seves dades a cap tercer, amb l’única excepció de les cessions exigides per la Llei en favor de Jutges, Tribunals i Autoritats administratives.

Prestacions de serveis de tercers amb accés a dades personals

En alguns casos comptem amb empreses o proveïdors externs, que accedeixen a les seves dades personals, per a col·laborar amb nosaltres prestant-nos serveis determinats (en concret suport informàtic i *hosting d’aquesta pàgina web).  El llistat de proveïdors que tenen accés les teves dades personals, així com els serveis que presta cadascun ens pot ser sol·licitat a l’adreça de correu electrònic subministrada al final d’aquesta política.

Amb totes aquestes empreses, La Nut signa el corresponent contracte de confidencialitat i protecció de dades personals per a garantir que l’ús de les dades als quals els donem accés per a la prestació del servei es realitzi d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

Transferència internacional de dades

Les seves dades podran ser accedits per proveïdors de fora de l’espai econòmic europeu situades als Estats Units i adscrites en tot cas al marc normatiu *Privacy *Shield, garantint que aquestes entitats gaudeixen de garanties adequades, de conformitat a l’article 45.3 del *RGPD.

Seguretat

La Nut pren totes les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives necessàries per a protegir les seves dades personals contra pèrdues o abús. Per exemple, les seves dades es guarden en un entorn operatiu segur sense accés al públic. En alguns casos, les seves dades personals s’encripten, utilitzant la tecnologia de *Secure *Socket *Layer (SSL) durant la transmissió. Això significa que s’empra un procediment d’encriptació aprovat per a la comunicació entre el seu ordinador i els servidors de La Nut, sempre que el seu navegador admeti SSL.

Si desitja contactar amb La Nut per e-mail tingui en compte que no podem garantir la confidencialitat de la informació enviada. Els continguts dels missatges de correu electrònic poden ser llegits per tercers. Per tant, li recomanem que ens enviï la informació confidencial solament per correu ordinari.

Els seus drets en relació amb els nostres tractaments de les seves dades personals

En relació amb les seves dades tractades per la Societat, vostè té:

En tot cas els següents drets:

 •   Transparència sobre com utilitzem les seves dades personals (dret a ser informat). Dret que satisfem, per exemple, a través d’aquest text legal.

 •   Dret a sol·licitar una còpia de la informació que tenim sobre vostè, que li serà proporcionada en el termini d’un mes (dret d’accés).

 •   Dret a actualitzar o modificar la informació que tenim sobre vostè si és incorrecta (dret de rectificació).

 •   Dret a sol·licitar que deixem d’usar la seva informació mentre es resol una reclamació interposada per vostè, entre altres casos (dret a la limitació del tractament).

 •   Dret a ser informat dels procediments de decisió automatitzada, incloent l’elaboració de perfils.

 •   Dret a sol·licitar que eliminem les seves dades personals dels nostres registres (dret de supressió o “a l’oblit”).

 •   Dret a obtenir i reutilitzar les seves dades personals per als seus propis fins (dret a la portabilitat de les dades).

 •   Dret a revocar en qualsevol moment el seu consentiment prestat anteriorment a qualsevol dels nostres tractaments de les seves dades personals.

Forma d’exercici

Vostè podrà exercitar els seus drets aplicables en cada cas, notificant-l’hi a La Nut a través d’algun dels següents mitjans:

 1. Dirigint-se per escrit acompanyant scan del seu DNI, a la següent adreça de correu electrònic: info@lanut.org

 1. També pot enviar-nos la seva sol·licitud per carta amb còpia del DNI i fent referència visible a “*RGPD” en el sobre a:

Associació La Nut, 17820 Banyoles, Girona – Espanya.

Vostè pot accedir a la informació necessària per a exercitar tots els drets esmentats (amb explicacions detallades i formularis) en aquesta web facilitada per l’organisme regulador: l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Vostè té igualment el dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (o AEPD) especialment en el cas en què consideri que no ha obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets.

Modificacions en la declaració de protecció de dades

La Nut es reserva el dret de modificar la seva declaració de protecció de dades. La Nut notificarà o anunciarà el nou contingut i les dates en les quals es produeixi una revisió dels presents termes, per a informació dels seus usuaris.

 

 

POLÍTICA DE COOKIES

Què són les cookies?

Una cookie és un fitxer que es descarrega en el teu ordinador en entrar a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els teus hàbits de navegació i —depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzis el teu equip— poden utilitzar-se per a identificar-te.

Com administrar les cookies?

En la major part dels casos del portal, es pot accedir a una web encara que s’hagi desactivat al navegador l’acceptació d’ús de cookies.

Els navegadors web solen permetre desactivar l’ús de cookies; limitar-les a pàgines web específiques o configurar el navegador perquè li notifiqui quan s’insereix una cookie. També pot eliminar-les en qualsevol moment del disc dur del seu ordinador (arxiu: “cookies”).

Tingueu en compte que, normalment en aquests casos haurà limitacions en la presentació de la pàgina i la interfície d’usuari.

Gairebé tots els navegadors permeten cert control a la majoria de les cookies mitjançant els paràmetres de configuració de navegador.

Per poder obtenir informació més detallada Sobre les cookies utilitzades en super ordinador i com administrar-les i eliminar-les, entri al l’enllaç correspondiente sumi navegador web:

II.- informació específica SOBRE COOKIES UTILITZADES AL WEB

La Nut utilitza cookies de tercers per conèixer de manera estadística i avaluar el nombre de visitants a les diferents pàgines i seccions de la nostra web, les seves interaccions i durada de les seves visites, llocs d’entrada i sortida, o la seva procedència. En particular, s’utilitzen Facebook Pixel, Google Analytics i Hotjar.

La Nut no recopila ni tracta les seves dades personals quan abandona aquesta web, ni participa o es responsabilitza dels tractaments realitzats per les dues empreses Google i Fecebook per a les seves pròpies finalitats.

La Nut li facilita a continuació els enllaços a la informació oferta per les dues empreses en relació amb els seus propis tractaments (bases de legitimació, transferències internacionals de les dades que es duguin a terme, terminis de conservació o exercici de drets d’accés, rectificació, supressió , limitació, portabilitat i rectificació).

Canvis en la política de cookies

Us recomanem que revisi aquesta política de galetes cada vegada que es connecti al nostre lloc web. La Nut es reserva el dret de modificar el seu contingut.

En qualsevol cas, La Nut notificarà o anunciarà el nou contingut i les dates en què es produeixi una revisió dels presents termes, per a informació dels seus usuaris.

Última revisió: Juny de 2020